Cieľom združenia je podporovať vzdelanosť, výchovu a tvorivý vývoj, knižničnú a informačnú gramotnosť detí predprimárneho vzdelávania v  materskej škole formou kultúrno-spoločenských, výchovných, športových, vzdelávacích aktivít a s tým súvisiacim vytváraním lepších podmienok starostlivosti náležitým materiálno-technickým zabezpečením, najmä:

  •  inováciou učebných pomôcok, prístrojov, zariadení a didaktickej techniky;

  •  nákupom učebných pomôcok.

Ciele združenia budú napĺňané najmä týmito formami:

  1. realizácia a zlepšovanie vzdelávacích a kultúrno-spoločenských podujatí zameraných predovšetkým na adresné sprostredkovanie hodnôt knižnej kultúry, formovanie čitateľského vedomia, rozširovanie kultúrneho, spoločenského a vzdelanostného rozhľadu detí, podpora ich zdravého životného štýlu a zabezpečovanie materkálnych podmienok pre lepší vzdelávací proces predprimárneho vzdelávania;

  2. organizácia aktivít vedúcich k tvorivej činnosti - tvorivých dielní, zábavných aktivít, súťaží, výstav, stretnutí klubového typu a iných;

  3. vytváranie lepších materiálnych podmienok pre skvalitňovanie základných poskytovaných služieb pre deti v MŠ;

  4. investícia do lepšej vybavenosti prostredia MŠ, v prípade potreby do opráv a údržvy tejto vybavenosti;

  5. spolupráca so štátnymi a neštátnymi inštitúciami v Slovenskej republike i zahraničí, podporovanie a participácia na aktivitách občianskych združení, nadácií a ďalších komunít obdobného zamerania;

  6. poskytovanie finančných prostriedkov na úhradu cestovného pre deti v MŠ na výlet, exkurzie, kultúrne a športové aktivity.

Prečo venovať 2 % z dane OZ Usmiate slniečka v MŠ? Sú to peniaze, ktoré by Vám tak, či tak neostali - odviedli by ste ich štátu. Ich poukázaním OZ Usmiate slniečka v MŠ teda o nič neprichádzate. Všetky takto získané prostriedky budú v zmysle štatútu použité na podporu vzdelávacieho procesu. Naše občianske združenie spolupracuje s vedením materskej školy a všemožne napomáha pri výchovno - vzdelávacom procese a finančne i organizačne pomáha pri organizovaní kultúrnych, športových a spoločenských akcií pre deti materskej školy. V našej škole vzdelávame a vychovávame našu budúcnosť, ktorá sa o nás raz, keď to bude nutné, postará. Stojí nás nemalé úsilie získať finančné prostriedky na nákup učebných pomôcok, materiálny rozvoj školy, či na podporu talento a záujmov detí na súťažiach, akciách a aktivitách MŠ. V mnohých prípadoch by sme sa bez Vašej podpory nezaobišli. Preto Vás prosíme, podporte nás darovaním 2 % zaplatenej dane za rok 2012, pomôžete tak vytvoriť lepšie podminky Našej i Vašej MATERSKEJ ŠKOLE.

Názov: Usmiate slniečka v MŠ

Sídlo: Fučíkova 366, 925 21 Sládkovičovo

Právna forma: Občianske združenie

IČO: 42287774

Za Vašu ochotu a štedrosť vopred ďakujeme a prajeme Vám i Vašim rodinám veľa zdravia, šťastia a osobných i pracovných úspechov. Za Váš dar budeme veľmi vďační a súčasne Vám chceme sľúbiť že finančné prostriedky použijeme výlučne pre naše deti a ich materskú školu. 

ĎAKUJEME!

Výbor občianskeho združenia

Naši užívatelia

Pre koho je naša stránka určená? 

Vytvorili sme ju predovšetkým pre rodičov a priateľov našej materskej školy na Fučíkovej ulici.